รู้จักพร้อมเพย์ธุรกิจ

พร้อมเพย์ธุรกิจ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาโครงสร้างของระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของชาติ (National e-Payment System) เพื่อความสะดวกรวดเร็วที่เพิ่มขึ้นในการโอนเงินหรือรับเงินโอน และช่วยให้ผู้โอนเงินเสียค่าธรรมเนียมการโอนต่ำกว่าการโอนเงินแบบเดิม

ธนาคารให้บริการพร้อมเพย์ธุรกิจ (SCB Business PromptPay) กับนิติบุคคลที่มีบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์/เดินสะพัด) กับธนาคาร และลงทะเบียนพร้อมเพย์ธุรกิจกับธนาคารด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก (Tax ID Number) เพื่อใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการรับเงินจากผู้โอน ซึ่งจะช่วยให้คู่ค้าประหยัดต้นทุนด้วยค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ถูกลง นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นช่องทางรับเงินจ่ายคืนภาษีหรือรับเงินโอนจากภาครัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอีกด้วย

รับเงินจ่ายคืนภาษีจากภาครัฐ หรือ รับเงินโอนจากภาครัฐ

ลดต้นทุนคู่ค้าและเพิ่มโอกาส ในการทำธุรกิจของบริษัท

ลดความซ้ำซ้อนในการมีบัญชี หลายธนาคารเพื่อรับเงินค่าสินค้า และบริการต่าง ๆ จากลูกค้าและคู่ค้า