วิธีการสมัครพร้อมเพย์ธุรกิจ

ช่องทางการสมัคร

1

เจ้าหน้าที่ผู้จัดการ
ธุรกิจสัมพันธ์

2

สาขาธนาคารไทยพาณิชย์
ทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ

แบบคำขอใช้บริการพร้อมเพย์ธุรกิจ
สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

กรณีไม่ได้จดทะเบียนกับสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID)

กรณีมอบอำนาจ

สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนาม
สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน พร้อมลงนาม