ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินของพร้อมเพย์ถูกกว่าการโอนเงินปรกติมากดังตารางเปรียบเทียบ
ซึ่งท่านสามารถทดลองคำนวณเปรียบเทียบง่ายๆได้จากระบบด้านล่าง

เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินปรกติ

การโอนเงินไปบัญชีต่างธนาคาร
โอนมากกว่า 0-20,000 บาท รายการละ 25 บาท
โอนตั้งแต่ 20,001-50,000 บาท รายการละ 35 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินพร้อมเพย์

จำนวนเงินที่โอน / รายการ ค่าธรรมเนียม / รายการ
ไม่เกิน 5,000 บาท ฟรีค่าธรรมเนียม
มากกว่า 5,000 - 30,000 บาท 2 บาท
มากกว่า 30,000 - 100,000 บาท 5 บาท
มากกว่า 100,000 - วงเงินสูงสุดที่ธนาคารกำหนด 10 บาท