วิธีการสมัคร

สิ่งที่ต้องเตรียม
สำหรับการลงทะเบียน

1

สมุดบัญชี/เลขที่บัญชีเงินฝาก
SCB หลักในการรับเงิน
(ออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน)

2

เลขประจำตัวประชาชน

3

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
(ที่ให้ไว้กับธนาคาร)