ค่าธรรมเนียมการโอนเงินพร้อมเพย์ธุรกิจ

จำนวนเงินที่โอน / รายการ ค่าธรรมเนียม / รายการ
ไม่เกิน 100,000 บาท 10 บาท
มากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป 15 บาท

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด